Lūgšanu nakts 10. aprīlī nenotiks draudzes telpās, katrs ir aicināts lūgt savās mājās, kā arī klausīties LKR tiešraidi no plkst 20:00 – 03:00

Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu nakts” , biedrība “Tautas lūgšana” un Latvijas vasarsvētku draudžu apvienība uzaicina visu konfesiju draudzes, mājasgrupas un kristiešus piedalīties lūgšanu naktī “Mēs lūdzam, Kungs, svētī Latviju “.
Visi kopīgi, vienā garā, lūgsim no 17. novembra plkst. 21:00 līdz katram iespējamam laikam. Tiešraide turpināsies līdz plkst. 1:00.
Organizēsim savās draudzēs, mājasgrupās un mājās, kā arī personīgi piedalīsimies kādā no vietām klātienē vai individuāli pieslēdzoties tiešraidei.
Lūgšanu vietas aicinām reģistrēt.
Vakars notiks arī tiešraidē no centrālās lūgšanu vietas Rīgā, Nometņu ielā 31. draudzes “Cerība” telpām, kur iespējams pievienoties arī klātienē.
Tiešraides programā slavēšana, video no paralēlām lūgšanu nakts vietām, kā arī Vasarsvētku draudžu apvienības bīskapa Modra Ozolinkeviča uzruna un protams – lūgšanas.

Un esiet Man svēti, jo Es, Tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man piederat.
/3. Mozus 20:26/

Līgo laikā šis jautājums ir sevišķi aktuāls – kam sekot un kas ir mans Dievs? Ko pielūgt un kādus svētkus svētīt? Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu Nakts “, vienoti ar citiem projektiem, aicina draudzes, mājasgrupas un personīgi Tevi, Kristus mācekli, iestāties par svētumu un atdalītību priekš Dieva Dēla Jēzus. Aicinām  to darīt, organizējot  savās draudzēs  lūgšanu nakti “Un esiet Man svēti” no 23. jūnija 21.00 līdz 24. jūnija sev iespējamam laikam. Lūgsim par svētumu savā un  Kristus Draudzes dzīvē,  par Latvijas tautas atgriešanos no pagānisma un cilvēku pasargāšanu. Papildu klātienes lūgšanām, Latvijas Kristīgajā Radio būs īpaša nakts programma no plkst. 23.00. līdz 03:00.

Garīgais redzējums

Mūsu zemē, Latvijā, Jāņu laiks ir laiks, kas ir pilns ar izaicinājumiem, jautājumiem , un ar aicinājumu parādīt savu izvēli. Mēs zinām, ka Jāņos tiek pieminētas un slavinātas pagānu dievības. Tiek veikti dažādi apzināti un neapzināti rituāli, kas saistīti ar mūsu senču ticējumiem un pagāniskajām saknēm. Daudziem tas saistās ar mūsu tautas identitāti pagātnē un arī šodienDiemžēl, arī daudziem kristiešiem nesagādā diskomfortu sēdēt pie Līgo ugunskuriem, slavināt dziesmās Jānīti, Māru un citas pagāniskās dievības. Pacelt kopā ar citiem alus kausu un izbaudīt visu to atmosfēru, ko sniedz šis uguns rituāls. Daudzi attaisnojas, ka nepielūdzot dievības, tikai sabraucot kopā ar radiem uz tādu labu latviešu tradīciju, kas stiprinot mūsu identitāti un ceļot pašapziņu. Tas, ka šis rituāls, šī tradīcija, šie svētki veltīti pagānu dievībām un viņu pielūgsmei daudzus nemaz nemulsina. Bet Bībele, Dieva vārds, mums saka: “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu. Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.” (2 Pāvila vēstulē korintiešiem 6:14-18).

Mēs mīlam mūsu zemi, mēs mīlam šo tautu, un mēs lūdzam Dievu par Latvijas tagadni un nākotni. Mēs esam PAR Latviju. Nav vajadzīgs noliegt vai aizmirst mūsu tautas pagātni, tās saknes, tās vēsturi. Tā ir mūsu vēsture. Mēs varam lepoties ar labām lietām mūsu tautā, izcilām personībām, tautas inteliģenci un darba tikumu, drosmi pastāvēt par sevi, sīkstumu cauri gadu simtiem un dažādiem un daudzveidīgiem  Dieva meklējumiem. Bet tā ir pagātne. Bībele saka: “Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem” (Apustuļu darbi 17:30-31).

Mūsu nākotne nav pagātnē vai  senču ticējumos, bet mūsu ticībā un mīlestībā uz Dievu caur mūsu Kungu un glābēju – Jēzu Kristu. Un mūsu uzticībā viņa vārdam un sekošanā Viņa gribai. Mēs neesam pret kādu, mēs aicinām iestāties PAR Dievu mūsu zemē PAR  Viņa kārtību, PAR Viņa gribu, PAR sekošanu Viņam un PAR Latviju un tās nākotni.

17. novembra lūgšanu naktij reģistrētās klātienes lūgšanu vietas

Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”
Rīga, Āgenskalns, Nometņu iela 31
Plkst. 21:00 – 01:00
Kontaktpersona: Māc. Jānis – 29296541

Valmieras Vasarsvētku draudze
“Ticības avots”
Valmiera, Raiņa iela 8
Plkst. 21:00- 24:00
Kontaktpersona: Māris – 26436672

Radošā telpa “The Cave”
Liepāja, Klaipēdas iela 4
No plkst. 21.00
Kontaktpersonas: Juris un Kristīne Beķeri-Brīvkalni – 20025121

“Tēva nams”
Dienvidkurzeme, Bunkas pagasts, Tadaiķi, Saules iela 16
Plkst. 22:00 – 05:00
Kontaktpersona: Sarmīte – 28298517

Ogres Evaņģēliskā draudze
Ogre, Brīvības iela 51
Plkst. 22.00-24.00
Kontaktpersona: Nadežda – 26018937

Madona
Madona, Maskavas iela 10
Plkst. 21:00 – pēdējai lūgšanai
Kontaktpersona: Inga – 28317532

Aizputes Vasarsvētku draudze 
Aizpute, Kalvenes iela 10
Plkst. 21.00-1.00
Kontaktpersona: Guntis – 25912715

Jelgavas Vasarsvētku draudze
Jelgava, J. Asara iela 8
Plkst. 21:00-24:00
Kontaktpersona: Agris – 29710062

Stendes Vasarsvētku draudze
Stende, Gaismas iela 5.
Plkst. 18:00-23:00
Kontaktpersona: Jānis – 21967623

Rīko lūgšanu nakti? Reģistrē lūgšanu vietu!

Kontaktpersonas

Kontaktpersona:

Māc. Jānis Sadovskis
Tel: 29296541

Lūgšanu nakts tiešraide

Lūgšanu vietas reģistrācijas anketa

Attēli lūgšanu nakts organizatoriem.