23. jūnija lūgšanu nakts ir noslēgusies

Paldies visiem, kas piedalījās klātienē vai savās mājas, un lūdza par Latvijas tautu.

Par nākamo lūgšanu nakti tiks publicēta informācija šajā mājaslapā, kā arī draudze Cerība sociālajos medijos.

Lūgšanu nakts 10. aprīlī nenotiks draudzes telpās, katrs ir aicināts lūgt savās mājās, kā arī klausīties LKR tiešraidi no plkst 20:00 – 03:00

Un esiet Man svēti, jo Es, Tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man piederat.
/3. Mozus 20:26/

Līgo laikā šis jautājums ir sevišķi aktuāls – kam sekot un kas ir mans Dievs? Ko pielūgt un kādus svētkus svētīt? Starpkonfesionālais projekts “Lūgšanu Nakts “, vienoti ar citiem projektiem, aicina draudzes, mājasgrupas un personīgi Tevi, Kristus mācekli, iestāties par svētumu un atdalītību priekš Dieva Dēla Jēzus. Aicinām  to darīt, organizējot  savās draudzēs  lūgšanu nakti “Un esiet Man svēti” no 23. jūnija 21.00 līdz 24. jūnija sev iespējamam laikam. Lūgsim par svētumu savā un  Kristus Draudzes dzīvē,  par Latvijas tautas atgriešanos no pagānisma un cilvēku pasargāšanu. Papildu klātienes lūgšanām, Latvijas Kristīgajā Radio būs īpaša nakts programma no plkst. 23.00. līdz 03:00.

Garīgais redzējums

Mūsu zemē, Latvijā, Jāņu laiks ir laiks, kas ir pilns ar izaicinājumiem, jautājumiem , un ar aicinājumu parādīt savu izvēli. Mēs zinām, ka Jāņos tiek pieminētas un slavinātas pagānu dievības. Tiek veikti dažādi apzināti un neapzināti rituāli, kas saistīti ar mūsu senču ticējumiem un pagāniskajām saknēm. Daudziem tas saistās ar mūsu tautas identitāti pagātnē un arī šodienDiemžēl, arī daudziem kristiešiem nesagādā diskomfortu sēdēt pie Līgo ugunskuriem, slavināt dziesmās Jānīti, Māru un citas pagāniskās dievības. Pacelt kopā ar citiem alus kausu un izbaudīt visu to atmosfēru, ko sniedz šis uguns rituāls. Daudzi attaisnojas, ka nepielūdzot dievības, tikai sabraucot kopā ar radiem uz tādu labu latviešu tradīciju, kas stiprinot mūsu identitāti un ceļot pašapziņu. Tas, ka šis rituāls, šī tradīcija, šie svētki veltīti pagānu dievībām un viņu pielūgsmei daudzus nemaz nemulsina. Bet Bībele, Dieva vārds, mums saka: “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu. Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.” (2 Pāvila vēstulē korintiešiem 6:14-18).

Mēs mīlam mūsu zemi, mēs mīlam šo tautu, un mēs lūdzam Dievu par Latvijas tagadni un nākotni. Mēs esam PAR Latviju. Nav vajadzīgs noliegt vai aizmirst mūsu tautas pagātni, tās saknes, tās vēsturi. Tā ir mūsu vēsture. Mēs varam lepoties ar labām lietām mūsu tautā, izcilām personībām, tautas inteliģenci un darba tikumu, drosmi pastāvēt par sevi, sīkstumu cauri gadu simtiem un dažādiem un daudzveidīgiem  Dieva meklējumiem. Bet tā ir pagātne. Bībele saka: “Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem” (Apustuļu darbi 17:30-31).

Mūsu nākotne nav pagātnē vai  senču ticējumos, bet mūsu ticībā un mīlestībā uz Dievu caur mūsu Kungu un glābēju – Jēzu Kristu. Un mūsu uzticībā viņa vārdam un sekošanā Viņa gribai. Mēs neesam pret kādu, mēs aicinām iestāties PAR Dievu mūsu zemē PAR  Viņa kārtību, PAR Viņa gribu, PAR sekošanu Viņam un PAR Latviju un tās nākotni.

23. jūnija lūgšanu nakts programma

Lūgšanu nakts rekomendētā programma
– Pielūgsme un slavēšana
– Vārds par lūgšanu nakts tēmu
– Personīgais laiks ar Dievu
– Kopējais lūgšanu laiks par Lūgšanu nakts tēmu un citām draudzei, konfesijai, Kristus miesai un Latvijai svarīgām tēmām

Plānotā programma Latvijas kristīgajā radio
23.00sākas lūgšanu nakts programma LKR

23. jūnija lūgšanu naktij reģistrētās lūgšanu vietas

Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”
Rīga | Āgenskalns | Nometņu iela 31
Plkst. 19:00 – 22:00
Kontaktpersona: Māc. Jānis – 29296541

Vasarsvētku draudze “Tēva nams”
Tadaiķi, Bunkas pag. Priekules nov.
Plkst. 22:00 – 05:00
Kontaktpersona: Sarmīte – 28298517

Madonas Baptistu Draudze
Madona, Maskavas iela 10
Plkst. 21:00 – 24:00
Kontaktpersona: Inga – 28317532

Kontaktpersona:

Māc. Jānis Sadovskis
Tel: 29296541

Attēli lūgšanu nakts organizatoriem.