Draudzes vīzija

"Mēs esam augoša, mūsdienīga, visiem atvērta Dieva ģimene “Cerība”, kas, Svētā Gara vadīta, sludina Jēzus Kristus evaņģēliju."

Draudzes vīzijas skaidrojums:

 • Mēs - tu un es – draudzes locekļi;
 • Augoša – mēs augam garīgi un skaitliski;
 • Mūsdienīga – ejam līdzi pārmaiņām sabiedrībā, saglabājot Bībeles vērtības;
 • Visiem atvērta – pieejama jebkuram cilvēkam un viņa vajadzībām;
 • Dieva ģimene – Dievs ir mūsu Tēvs, mēs Viņa bērni, savā starpā brāļi un māsas, kurus vieno mīlestība uz Dievu un vienam uz otru;
 • “Cerība” – draudze “Cerība” ir mūsu piederības, kalpošanas un atbildības vieta;
 • Svētā Gara vadīta – Dieva Vārds un Svētā Gara vadība ir mūsu kalpošanas pamats;
 • Sludina Jēzus Kristus evaņģēliju – mēs sludinām “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” /Jāņa ev. 3:16/.

 

Draudzes misija

 • Pielūdzam Dievu – pielūdzam, pagodinām Dievu draudzē un personīgajā dzīvē;
 • Uzrunājam un evaņģelizējam neticīgus cilvēkus – sludinām un evaņģelizējam draudzē un ārpus tās;
 • Mācām, kristām un sagatavojam mācekļus kalpošanai – mācam veidot personīgas attiecības ar Dievu, palīdzam atklāt savas Svētā Gara dāvanas un mācām kalpot ar tām draudzē un ārpus tās;
 • Veidojam ģimeniskas attiecības – esam viesmīlīgi, veicinām iekļaušanos draudzē, veidojam sadraudzības atmosfēru.

 

Draudzes vērtības

 • Dzīvot saskaņā ar Bībeli – ievērot Bībeles vērtības un mācību savā personīgajā dzīvē un kalpošanā.

Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. “ /Jozua 1:8/;

 • Ģimeniskums – parādīt savstarpēju mīlestību, cieņu un pieņemšanu.

Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. “ /1.Jāņa 4:12/;

 • Vienotība – būt vienotiem draudzes lēmumos, apzinīgi piedalīties draudzes kalpošanās un pasākumos. Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū.”

 /Rom. 15:5/;

 • Izaugsme – pastāvīgi attīstīties un pilnveidoties mācoties un kalpojot.

Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus. Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. “ /Efez. 4:15-16/;

 • Sakārtotība – ievērot draudzē iecelto kārtību, organizēti un mērķtiecīgi plānot personīgo un draudzes kalpošanu.

Ar gudrību namu ceļ un ar saprātu to uztur kārtībā.” /Sāl. pamācības 24:3/;

 • Atbildība – atbildīgi izturēties pret savu kalpošanu, draudzes vērtībām, uzticētajiem pienākumiem un darbiem draudzē.

Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.” /1.Kor. 4:1-2/.

Draudzes Bībeles pants

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39