Draudze Cerība

Mēs esam augoša, mūsdienīga visiem atvērta Dieva ģimene “Cerība”, kas Svētā Gara vadīta, sludina Jēzus Kristus evaņģēliju.

Draudzes vīzijas skaidrojums:

  • Mēs – tu un es – draudzes locekļi;
  • Dieva ģimene – Dievs ir mūsu Tēvs, mēs- Viņa bērni, savā starpā brāļi un māsas, kurus vieno mīlestība uz Dievu un vienam uz otru;
  • „Cerība” – draudze „Cerība” ir mūsu garīgā ģimene, mūsu misijas, kalpošanas, piederības un atbildības vieta;
  • Svētā Gara vadīti – darām to, ko mūs aicina darīt Dievs, un esam Viņa vadīti. Mūsu pamats – Dieva Vārds un Svētā Gara vadība;
  • Sludinot evaņģēliju – izpildām lielo pavēli „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt.28:19-20);
  • Meklē pazudušos – ejam ārpus baznīcas sienām, esam atvērti „meklēt cilvēkus”;
  • Pieved Kristum – kalpojot cilvēkiem stāstām par Dievu, palīdzot izglābties un kristot Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, palīdzot cilvēkiem pievienoties Kristus miesai – draudzei;
  • Apmāca – darām par mācekļiem, mācot veidot personīgas attiecības ar Dievu, palīdzot atklāt savas Svētā Gara dāvanas un sākt tajās kalpot augot Dievā;
  • Izsūta mācekļus – izsūtam kalpot gan draudzē, gan Latvijā, gan visā pasaulē;
  • Lai cilvēki tiktu izglābti – lai piepildītos Dieva mīlestības plāns caur Jēzus upuri glābt cilvēkus un ievest viņus Debesīs.

Draudzes Bībeles pants

“Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies… Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.”

– Vēstule Ebrejiem 10:35 – 37, 39